Oikeuskysymys.com

Työ

Lomittaja navettaan
Kuka maksaa bensat?
Ulkomaalaisen verotus Suomessa
Työuupumus
Suununtai- ja yötyöstä maksettava palkka
Palkan ulosmittaaminen
Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen

Lomittaja navettaan

Jos läheinen kuolee, niin pitääkö saada lomitusapua navettaan? Onko johtavan lomittajan pakko löytää joku lomittamaan hautajasipäiväksi?
Lomituspalvelulain 4 §:n mukaan vähintään jos navetassa on vähintään neljä kotieläinyksikköä (lehmää) on maatalousyrittäjällä oikeus lomituspalveluille. Saman lain 7f §:n mukaan lähiomaisen kuolema on peruste sijaisavun saamiselle.

Lomituspalveluja haetaan asuinkunnan lomituspalveluja hoitavasta paikallisyksiköstä.
Vastattu 4.7.2008

Kuka maksaa bensat?

"Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1998:107 ilmenee, myös mm. palkkausta koskevia ehtoja voi työnantaja tietyissä määrin muuttaa, mikäli työsopimuksessa on tämän salliva ehto."

Yllä olevaan tekstiin viitaten jonka löysin Teidän netti sivuiltanne niin kysyisin seuraavaa:

Yrityksessämme on myyjillä voimassa olevat työsopimukset joissa olemme työnantajan kanssa sopineet vapaat autoedut ja vielä niin että meillä ei ole ollut rajoituksia auton ulkomailleviennistä ja sen kustannuksista. Yrityksessämme vaihtui toimitusjohtaja joka määräsi että mikäli auto viedään ulkomaille niin silloin pitää maksaa bensat itse vaikka meillä on vapaat autoedut. Kysynkin että voiko hän näin toimia ilman että asiasta sovitaan työntekijän kanssa.
Jos työsopimuksessa on nimenomainen ehto jonka mukaan myyjillä on vapaa autoetu eikä työsopimuksessa ole mitään mainintaa siitä että työnantaja voisi sitä muuttaa ei näin voi toimia. Toisaalta jos sitä ei ole nimenomaisesti kirjattu työsopimukseen lienee mahdollista toimia näin. Epäselvässä tilanteessa suosittelen kääntymistä työpaikan luottamusmiehen puoleen.
Vastattu 10.6.2008

Ulkomaalaisen verotus Suomessa

Täytyykö ulkomaalaisen (ei EU:n kansalaisen), joka asuu Suomessa pysyvästi maksaa veroja Suomeen ulkomailla olevasta omaisuudestaan ja ulkomailla ansaitsemistaan tuloista?

Entä, jos hän hakee Suomen kansalaisuutta?
Kyllä. Suomessa pysyvästi asuva henkilö on Suomessa verovelvollinen tuloistaan kaikkialla maailmassa, tosin Suomella on monien maiden kanssa verosopimuksia, sen varmistamiseksi ettei sama tulo tule kahteen kertaan verotetuksi.

Se onko Suomen kansalainen vai ei ei ole verotuksen kannalta olennaista.
Vastattu 27.5.2008

Työuupumus

Jos työntekijä on joutunut omien elämäntilanteidensa sekä tunteista töissä kykenemättömyydestä vuoksi ajautunut työuupumuksen tilaan, kuinka asiassa pitäisi edetä, kuinka tila todetaan ja pitääkö työnantajan maksaa palkkaa työntekijälle ajalta jonka hän on tilansa vuoksi poissa työstä?
Jos on syytä epäillä työuupumusta on syytä mennä lääkärille joka ottaa asiaan kantaa. Jos lääkäri toteaa työuupumuksen olevan kyseessä on työntekijä oikeutettu sairaslomaan. Työspoimuslain 11§ mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, joka on täysi palkka jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden ja 50% palkasta jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden. Sairausajan palkasta voidaan kuitenkin työehtosopimuksessa sopia toisinkin, joten kannattaa selvittää mitä alan työehtosopimuksessa sanotaan.
Vastattu 9.5.2008

Suununtai- ja yötyöstä maksettava palkka

Työnantajani halusi, että teen työtä aina samalla tuntipalkalla, oli kyse sitten tavallisesta päiväsajasta, sunnuntaista, illasta tai yöstä. Eikö esim. sunnuntain osalta ole laissa säädetty, että palkan on oltava normaalia korkeampi, vai voiko sen sopia samaksi kuin tavanomaisen työajan tuntipalkka?
Sunnuntaina ja kirkollisina pyhäpäivinä tehdystä työsta tulee työaikalain 33§ mukaan maksaa 100% korotettua palkkaa. Saman lain 40§ mukaan tästä voidaan poiketa ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemässä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa. Sen sijaan yksittäisen työntekijän kanssa tehdyssä työsopimuksessa ei voida sopia toisin ellei työehtosopimus anna siihen mahdollisuutta.

Laissa ei sanota että ilta- tai yötyöstä pitäisi saada ylimääräistä palkkaa, mutta suosittelen että selvität mitä oman alasi työehtosopimus asiasta sanoo. Monilla aloilla on nimittäin sovittu ilta- tai yötyölisistä.

On myös hyvä huomata että yötyön (klo 23-6) teettäminen on sallittua vain työaikalain 26§ mainituissa tapauksissa. Muissa tehtävissä tai tilanteissa se vaatii poikkeusluvan: työtekijän oma suostumus ei riitä.
Vastattu 13.12.2007

Palkan ulosmittaaminen

Voiko ulosottomies asettaa työnantajan palkanmaksukieltoon, jos työntekijä ei pysty hoitamaan kaikkia ulosotossa olevia saatavia?
Voi. ulosottolain 4:27§ mukaan ulosottomies voi määrätä ne joiden muuten pitäisi maksaa jotain ulosottovelalliselle (=työntekijäle) joutuvat maksamaan tämän ulosottomiehelle. Tosin koko palkkaa ulosottomies ei voi viedä vaan työntekijällä on aina oikeus tiettyyn suojaosaan, joka ulosottolain 4:48-50§ mukaisesti riippuu palkan suuruudesta sekä mahdollisista elatusvelvollisuuksista.
Vastattu 10.12.2007

Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen

Työnantajani ehdotti työsopimusta, jonka eräs ehto vaikutti omituiselta. Ehdon mukaan "työspoimusta voidaan muuttaa sopimalla tai työnantajan yksipuolisella ilmoituksella, jolloin muutokset astuvat voimaan irtisanomisaikaa vastaavan ajan kuluttua." Voiko työsopimukseen sisällyttää tällaista ehtoa?
Työnantajan mahdollisuus yksipuolisesti muuttaa työsopimusta riippuu pitkälti siitä, mitä ehtoja aiotaan muuttaa. Työnantajalla on työsopimuslain 7:11§ mukaan oikeus muuttaa työsuhde osa-aikaiseksi ilmankin nimenomaista ehtoa asiasta, mikäli irtisanomisperusteita vastaavat ehdot täyttyvät. Kuten korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1998:107 ilmenee, myös mm. palkkausta koskevia ehtoja voi työnantaja tietyissä määrin muuttaa, mikäli työsopimuksessa on tämän salliva ehto. Sen sijaan oikeuskirjallisuudessa on katsottu (esim. Tiitinen-Kröger, Työsopimusoikeus), että itse työtehtäviä työnantaja ei voi muuttaa muuksi kuin mistä on työsopimuksessa sovittu muulla tavalla kuin tekemällä uusi työsopimus.

Mikäli työnantajan tekemäät sopimukseen tekemät muutokset johtavat kohtuuttomuuteen, voidaan niitä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36§ mukaan kohtuullistaa.
Vastattu 10.12.2007